خانه / اخبار برتر / دکتر عزیزاله تاجیک اسمعیلی

دکتر عزیزاله تاجیک اسمعیلی

دراینجا به معرفی سوابق علمی و اجرایی دکتر عزیزاله تاجیک اسمعیلی یکی از مفاخر باغخواص  می پردازیم:

دکتر عزیزالله تاجیک اسمعیلی

فرزند مرحوم حاج شیخ فتح اله تاجیک اسمعیلی 

عضو هیأت علمی (استادیار) گروه مشاوره و راهنمایی

دانشگاه خوارزمی

سوابق تحصیلی

مدرک تحصیلی  رشته تحصیلی  محل تحصیل  سال اخذ مدرک

دکتری  علوم تربیتی، برنامه ریزی درسی  دانشگاه خوارزمی تهران (تربیت معلم)  ۱۳۸۲

کارشناسی ارشد  روانشناسی شخصیت  دانشگاه تربیت مدرس  ۱۳۶۷

کارشناسی  روانشناسی  دانشگاه تهران  ۱۳۶۱

دیپلم  ریاضی  دبیرستان رضاپهلوی- ورامین  ۱۳۵۳

سوابق آموزشی

عنوان  محل  سال آغاز  سال پایان

دبیر بیرستان  آ پ ورامین  ۱۳۵۶  ۱۳۶۸

مربی پرورشی  اداره آ پ ورامین  ۱۳۵۹  ۱۳۶۳

مدرس مراکز تربیت معلم  مرکز آیت الله منتظری ورامین  ۱۳۶۰  ۱۳۶۴

عضو هیأت علمی  دانشگاه تربیت معلم/ دانشگاه خوارزمی  ۱۳۶۸  اکنون

مدرس دانشگاه  شهید بهشتی، تهران، تربیت مدرس  ۱۳۶۶  ۱۳۸۹

سوابق اجرایی و مدیریتی

عنوان  محل  سال آغاز  سال پایان

مسؤول بررسی و رفع مشکلات امور تربیتی  معاونت امور تربیتی آ پ ورامین  ۱۳۵۹  ۱۳۶۲

کارشناس مسئول امور تربیتی پیش دبستانی و دبستانی  معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش  ۱۳۶۴  ۱۳۶۸

مدیر کل دفتر مشاوره و تحقیق امور تربیتی  دفتر مشاوره و تحقیق امور تربیتی، وزارت آموزش و پرورش  ۱۳۶۸  ۱۳۶۹

مدیر گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره  دانشگاه تربیت معلم(خوارزمی)  ۱۳۶۹  ۱۳۷۱

معاون آموزشی و پژوهشی  سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران  ۱۳۷۱  ۱۳۷۴

مدیر واحد افکار عمومی  مرکز مطالعات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران  ۱۳۷۴  ۱۳۷۴

معاون پژوهشی  مرکز مطالعات رسانه ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  ۱۳۷۴  ۱۳۷۵

رئیس پژوهشکده تعلیم و تربیت و دبیر شورای تحقیقات کشور  وزارت آموزش و پرورش  ۱۳۷۶  ۱۳۸۱

معاون فرهنگی و دانشجویی  دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی)  ۱۳۸۱  ۱۳۸۲

مدیر گروه آموزشی روانشناسی  دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی)  ۱۳۸۳  ۱۳۸۴

قائم مقام مجری و مدیر اجرایی طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش  وزارت آموزش و پرورش  ۱۳۸۴  ۱۳۹۰

معاون آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی  دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی)  ۱۳۸۵  ۱۳۸۶

مدیر امور پژوهشی  دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی)  ۱۳۸۶  ۱۳۸۷

معاون طرح و برنامه و توسعه منابع  دانشگاه فرهنگیان  ۱۳۹۲  ۱۳۹۴

قائم مقام ریاست دانشگاه  دانشگاه فرهنگیان  ۱۳۹۴  ۱۳۹۶

سوابق پژوهشی (مجری)

 • هنجاریابی کشوری آزمون هوشی ریون، فرم ۲، با همکاری: ۱۳۶۸
 • ارزیابی عملکرد امور تربیتی به منظور طراحی الگوی مطلوب: ۱۳۷۶
 • بررسی سیمای اندیشه و شخصیت امام خمینی در کتابهای درسی: ۱۳۸۲
 • بررسی میزان آشنایی دانش آموزان با اندیشه ها و شخصیت امام خمینی: ۱۳۸۴
 • الزام های آموزشی سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران: ۱۳۸۴
 • ویژگی های انسان مطلوب در متون مصوب و قانونی کشور: ۱۳۸۴
 • تدوین برنامه درسی پرورش روحیه تعاون در دانش آموزان و دانشجویان: ۱۳۸۷
 • مطالعات طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش: ۱۳۸۶
 • مقایسه اثر روشهای تدریس فارسی معلمان در افزایش میزان سواد خواندن و درک مطالب درسی دانش آموزان پایه چهارم شهر تهران: ۱۳۸۹
 • چالش¬های فراروی نهاد خانواده در ایران: ۱۳۸۹
 • تدوین طرح جامع آموزش شهروندی، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، ۱۳۹۰

سوابق تألیف و ترجمه

تألیف کتاب:

 • بهداشت روانی (کتاب درسی، با همکاری) : ۱۳۶۴
 • بهداشت روانی کودک (کتاب درسی، با همکاری) : ۱۳۶۵
 • امور تربیتی (کتاب درسی، با همکاری) دانشسراهای تربیت معلم: ۱۳۶۶
 • نقش های تربیتی خانه و مدرسه (با همکاری) : ۱۳۷۲
 • مدیریت شهری، آموزش و فرهنگ شهروندی: ۱۳۹۳٫ تهران. نشر تیسا

مقاله:

 • بررسی ساخت و روابط خانواده پسران انزواطلب دبستانی(مقاله)- فصلنامه تعلیم و تربیت ۱۳۶۸
 • تفاوت های فردی در سبک های هویت و بهزیستی روان شناختی (مقاله)-فلصنامه تازه های علوم شناختی –شماره ۳۴-تابستان ۱۳۸۶
 • تفاوت های در صمیمیت اجتماعی (مقاله)-مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران-شماره ۵۱-زمستان ۱۳۸۶
 • بستر سازی برای ارتقای نظم اجتماعی از طریق فرهنگ سازی ترافیکی در کودکان پیش دبستانی(مقاله). ۱۳۸۸
 • واکاوی هنجارهای پنهان (برنامه درسی پنهان) مؤثر بر انتخاب استاد راهنما: یک مطالعه پدیدار شناختی (مقاله). ۱۳۸۹
 • برنامه ریزی فرهنگی- تربیتی (کتاب). ۱۳۸۹
 • بررسی سطح نیازهای دبیران بر اساس نظریه نیازهای مازلو و رابطه ان با مهارت های انسانی انان از دیدگاه مدیران. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی. دانشگاه ازاد اسلامی واحد خلخال. سال هفتم.شماره سی ام. پاییز ۱۳۹۰
 • مقایسه اثر روش های تدریس فارسی معلمان بر افزایش میزان سواد خواندن و درک مطلب درسی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی شهر تهران.مجله علوم تربیتی. دانشگاه شهید چمران اهواز. دوره ششم. شماره ۲٫ ۱۳۹۱
 • بررسی خصوصیات مقدماتی روانسنجی مقیاس جهت گیری مقایسه یووا- هلند. مجله پژوهش های روانشناسی اجتماعی. سال چهارم. شماره ۱۵٫ پاییز ۱۳۹۳
 • تأثیر اینترنت بر هویت ملی در ایران. فصل نامه مطالعات رسانه ای. سال نهم. شماره پیاپی ۲۶٫ پاییز ۱۳۹۳
 • نگرش به جهانی شدن و هویت دینی دانشجویان. فصل نامه مطالعات رسانه ای. سال دهم. شماره پیاپی ۲۸٫ بهار ۱۳۹۴
 • نقش شناخت اجتماعی در آسیب شناسی روانی: مقایسه نظریه ذهن و سبک اسنادی در افراد. مجله پژوهش های روانشناختی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. سال ششم. شماره ۳٫ پاییز ۱۳۹۴

ترجمه:

 • روانشناسی تربیتی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم (همکاری)
 • مقالات تربیتی- مجله نمای تربیت، دانشگاه تربیت معلم (ترجمه)
 • روابط صمیمانه (کتاب). مولفان: رالف اربر و ماورین اربر. نشر ارجمند. ۱۳۹۱
 • خانواده درمانی (کتاب). مولف: ساموئل گلادینگ. انتشارات تزکیه. ۱۳۹۲
 • روانشناسی اجتماعی کاربردی (کتاب). مولفان: لیندا استگ، آبراهام پی. بونک و تالیب روتنگاتر. نشر ارسباران. ۱۳۹۴

همکاری و عضویت در انجمن ها و مجامع علمی، فرهنگی و هنری

 • دبیر سمپوزیوم های اول تا چهارم، ششم و هفتم جایگاه تربیت، وزارت آموزش و پرورش ۷۵-۱۳۶۹
 • عضو هیأت داوران جشنواره فیلم رشد (جشنواره های ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷)
 • دبیر همایش علمی آسیب شناسی تربیت دینی در آموزش و پرورش، ۱۳۸۰
 • مدیر و عضو هیأت علمی همایش مهندسی اصلاحات در آموزش و پرورش، ۱۳۸۱
 • مدیر عامل انجمن ایرانی تعلیم و تربیت ، ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱
 • عضو پیوسته انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
 • عضو هیأت مدیره انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴
 • عضو هیأت مدیره انجمن روانشناسی اجتماعی ایران، ۱۳۸۴
 • عضو پیوسته انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
 • رئیس کمیسیون پژوهش انجمن مطالعات بر نامه درسی ایران-از آبان ۱۳۸۶
 • عضو هیأت مدیره و نایب رئیس انجمن روانشناسی اجتماعی ایران. از ۱۳۹۱

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*