خانه / خبر ها / مصاحبه ها / مصاحبه باآقای حسن تاجیک خواص

مصاحبه باآقای حسن تاجیک خواص

باتوجه به فصل سرما ولزوم صرفه جویی درمصرف گاز مصـاحبه ای با مسئول محترم گــازبانی درخصـوص شــرح وظایـف وفعالیـتهای انجـام گرفـته صـورت داده ایم که از نظرتان می گذرد.

– ضمن معرفی خودتان لطفاًبفرمائید وظیفه اصلی گازبانی چیست؟

با سلام خدمت خوانندگان ودست اندرکاران خوب وباصفای وب سایت خبری باغخواص اینجانب حسن تاجیک خواص متولد ۱۳۵۳ درباغخواص هستم که مدت ۸ سال است مسئولیت گازبانی باغخواص – علی آباد وحسین آباددفتری به اینجانب محول شده است .شرح خدمات گازبان:۱-آماده بودن جهت مقابله باهرحادثه ای درارتباط با شبکه وانشعاب وگزارش به کارفرما ۲- سرکشی ازتاسیسات گازبانی درمنطقه ۳- انجام کارهای امدادی ازقبیل قطع گاز درمواقع شکستگی شبکه وانشعاب ۴-جلوگیری از استفاده غیر مجاز ازگازوهرنوع دستکاری روی شبکه وانشعابات ۵- اعلام هرنوع تخلف ومعرفی متخلف به کارفرما ۶- توضیح صورتحساب مصرف کنندگان ویاسایر مکاتبات ۷- پاسخگویی به سئوالات اهالی درموردمسائل گازرسانی درحدامکان

– لطفاً فعالیتهای خودراطی این چندسال مسئولیت بیان کنید؟

 ۱- اشتراک پذیری،تشکیل پرونده، پیگیری انشعاب تانصب کنتورورگلاتوربیش از۱۶۰۰ مشترک ۲- پیگیری مستمر جهت نصب کنتور درکوتاهترین زمان ممکن ۳- نوشتن کدآدرس گازروی درب منازل مشترکین (باغخواص وعلی آباد) ۴- تعویض بیش از  ۴۰۰ کنتور ورگلاتورخراب ۵- پاسخگویی به مراجعین –رفع نشتی وقطعی گاز ،سرویس وتنظیم کنتور ورگلاتور

– درمورد رعایت نکات ایمنی چه توصیه هایی دارید؟

۱- ازدستکاری کنتور ورگلاتوراکیداًخودداری نمائید. ۲- ازاتصال دویاچند وسیله گازسوز به یک شیر مصرف خودداری نمائید. ۳- آبگرمکن وسایر وسایل گازسوز راهرگز در حمام نصب نکنید. ۴- ابتداکبریت راروشن کنیدوسپس شیرگاز رابازنمائیدوهرگز برای پیداکردن محل نشت گاز ازشعله کبریت وامثال آن استفاده نکنید

– اگرمردم دررابطه به قطع گازمشکلی داشته باشندچگونه میتوانندباشمادرتماس باشند؟

مشترکین محترم می توانندبه صورت حضوری (دفترگازبانی)ویاشماره تلفنهای ۳۶۲۰۴۰۵۲ (شبانه روزی) وهمراه ۰۹۱۹۳۹۰۹۶۵۸ درتماس باشند.

– درصورتی که تخلفی ازجانب مشترکین گازمشاهده نمائیدچه برخوردی انجام میدهید؟

مشترکین محترم باید بدانندکه تخلف درزمینه گاز نهایتاً به ضررخودآنها تمام می شودواین حقیر موظفم دراین رابطه گزارش کتبی بدهم وبافرد متخلف طبق قانون برخورد خواهدشد.

– بانزدیک شدن به ایام ا… دهه فجر وسالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ظاهراً شعری در این زمینه سروده ایدلطفاً آنرا برای ما بیان فرمائید؟

    بسم رب الشهداء والصدیقین

انقلاب آمـد خـداپـیـداشـده             مـِهرِرهـبراندر این دلـها شده

ظلمت وجهل وتباهی شد فنا         بانگ جاءالحق ببین غوغاشده

کفررفت وجای آن روح خدا             بت شکن آمدبه ایران ای خدا

ای خداوند بزرگ وذوالکرم             کـن نـظـربـراین دلای پُـر اَلَم

روح حق آمد همه غمها برفت         مرحم آمد بار دیگر درد رفت

ظلمت وجهل وتباهی وفسوق        نورحق آمدهمه دردم بسوخت

شام ظلمانی آن دژخیم دون          روز روشن شُد بُتا شد سرنگون

درطلوع صـبـح روز انقلاب               بانگ تکـبیروخمینی،(ای امام)

ای خمینی روح من قربان تو           روح حق بودی خدا ایمان تو

درزمستان آمدی امـا بـهـار             پیش پیش آمـد به استقبال یار

یاردیرین ازسـفر بـازآمـدی             بـاشـهیدانت به پـرواز آمـدی

ای شهیدان یادتان بادا بخیر          عاقبت رفتید باعشق حسین(ع)

یاعلی(ع) گفتید وعشق آغازشد    باخمینی(ره)روحتان هم رازشد

مرغکان پاک روح هرشهید             می دهد هرلحظه ما را این نوید

ای که بعدماشمارا این پیام           حق مطلب رابگـویم یک کـلام

راه حق ودین وقرآن را روید             باشد این الحق پیام هـر شـهید

– درپایان چه توصیه ای به مشترکان محترم گاز دارید؟

 مشترکین محترم گاز خصوصاً درفصل سرما واوج مصرف گاز باید این طرز فکر،که باید تمام منافذدرب وپنجره ها و ورودی کانال کولررامسدود کنیم یک فرضیه اشتباه وبسیارخطرناک است ودراین مورد باید منافذی رابرای تبادل اکسیژن درنظربگیریم که اگرخدای ناکرده گازسمی منواکسید کربن درمنزل مامنتشر شد این تبادل اکسیژن باعث کم اثرشدن این گاز شده وفرصت بیشتری برای نجات ازمرگ حتمی به ما می دهد.باتوجه به توصیه های ایمنی وانتقال آن به دیگران زندگی ایمنی را برای خود واطرافیانمان رقم بزنیم.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*