خانه / خبر ها / دهیاری و شورای اسلامی باغخواص / مصاحبه باآقای خسروی دهیار باغخواص

مصاحبه باآقای خسروی دهیار باغخواص

Untitled-112در ادامه سلسله مصاحبه ها بامسئولین روستا امروز به سراغ دهیار محترم باغخواص آقای خسروی رفتیم تا از نزدیک با او در خصوص مسائل و مشکلات و طرح های عمرانی گفتگویی داشته باشیم .

۱- به عنوان اولین سئوال بفرمائید چرا مرکز بهداشت ودرمان باغخواص باتوجه به جمعیت زیاد وبعد مسافت  نباید شبانه روزی باشد؟

باتوجه به پیگیریهای متعددتوسط دهیاری وشورای اسلامی به منظورشبانه روزی نمودن مرکز بهداشت ودرمان باغخواص متاسفانه یکی ازموانع اجرای این کارعدم وجود نیروی انسانی کافی درمرکز درمانی به جهت دوشیفت نمودن آن ومشکل دیگرنبودپزشک بیتوته در روستامی باشدکه این امرنیازمندوجودخانه برای سکونت پزشک در روستابوده که دهیاری برای رفع آن اقدام به واگذاری قطعه زمینی در روبروی مرکزدرمانی که توسط یکی ازخیرین روستا بنام حاج خیراله شیخ طاهری اهداء گردیده بود،نموده اما مسئولین محترم شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ورامین بااین ادله که فاصله روستا تا اولین مرکزدرمانی درشهرستان که بیمارستان ۱۵ خرداد باشد کمتراز۱۰ دقیقه است بااین موضوع مخالفت می نمایند.

۲- اغلب روستاهای ورامین سیستم جمع آوری زباله به صورت مکانیزه می باشدچراباغخواص به این صورت نیست؟

دربخش مرکزی تاکنون هیچ روستایی به امکانات جمع آوری مکانیزه زباله تجهیزنشده که تهیه این امکانات ازبودجه دهیاریها برای روستاباتوجه به هزینه بالای آن امکان پذیرنمی باشد.اماباتوجه به مکاتبات بخشداری مرکزی ورامین با اداره کل امور روستایی استانداری تهران ،این اداره کل روستاهای باغخواص وعلی آباد رابه عنوان اولویت دربخش مرکزی به جهت تجهیزنمودن به امکانات مکانیزه قرار داده که درسال جدید وبه فضل الهی بااختصاص اعتبارمورد نیازشاهد جمع آوری مکانیزه زباله روستا خواهیم بود.

۳- دانشجویان ودانش آموزان باغخواص نیازبه ADSL دارند ،دراین زمینه چه اقداماتی انجام داده اید؟

باتوجه به پیگیریهاومکاتبات متعدد دهیاری،این مشکل نیزازحدودیکماه گذشته مرتفع گردیده واین خدمات نیزدر روستا فعال می باشدومتقاضیان دریافت ADSL می توانند ازبعدازایام نوروزبامراجعه به مرکزمخابرات دهوین (روبروی بیمارستان مفتح ورامین)نسبت به دریافت ADSL اقدام نمایند.

۴- مردم برای امورمالی خود درون باغخواص نیازبه یک شعبه مالی واعتباری دارند،آیا اقداماتی دراین زمینه انجام شده است؟

دراین خصوص نیزدرسال گذشته پیگیریها ومکاتبات فراوانی ازطریق دهیاری ودفترنماینده محترم شهرستان بابانک کشاورزی صورت پذیرفت که پیرو این درخواستها بازرسین محترم بانک کشاورزی در روستا حاضروازنزدیک باوضعیت موجود روستاوهمچنین روندفعالیت اقتصادی روستاآشناگردیدند.لذابازرسین برای راه اندازی شعبه ای ازبانک کشاورزی در روستاچندآیتم جهت بازگشایی شعبه درخواست نمودند ازجمله تضمین حداقل مبلغ سپرده گذاری ازسوی ساکنین دربانک به عنوان سپرده درگردش بود که این امرازتوانایی دهیاری به جهت مجاب نمودن ساکنین خارج بود.همچنین پیگیریهای متعددی نیزبه منظورفعال نمودن پست بانک در روستا صورت گرفت که درنهایت منجربه راه اندازی آن درمرکزمخابرات گردید.اما متاسفانه بعدازفعالیت تقریباً یکساله باتوجه به تعطیلی مراکز مخابرات در روستاها منجمله باغخواص ونبود شرایط لازم به لحاظ جذب نیروی کارتوسط پست بانک به منظور ادامه فعالیت ،این مکان نیزتعطیل گردید.امادرحال حاضر ساکنین می توانند بخشی ازمشکلات مربوط به امورمالی خود را ازطریق دفترخدمات ارتباطی که درسطح روستا فعال می باشدرفع نموده تادرآینده باتوجه به مکاتبات صورت گرفته شرایط وزمینه لازم به جهت فعال نمودن مجددپست بانک در دفترمربوطه فراهم گردد.

۵- آیا باغخواص به عنوان شهرمعرفی می شود؟

بحث ارتقاء روستابه شهراز۲سال پیش وپس ازجدایی پیشوا از مجموعه شهرستان ورامین وهمچنین زمزمه های جدایی قرچک مطرح ومکاتبات آن صورت گرفت.لذادهیاری دراولین گام به منظورپیش بینی نام مناسب ودرخور شایسته ساکنین اقدام به برگزاری جلسات متعددی بااعضای شوراهای باغخواص وعلی آباد وهمچنین معتمدین محلی دو روستا برای رسیدن به یک نقطه نظرمشترک به منظورمعرفی ۳ نام برای شهرآینده نمود.لذاتمامی این موارد به همراه موافقت های صورت گرفته ازسوی بخشداری مرکزی وفرمانداری به استانداری تهران ارسال تادرکارگروه مربوطه مطرح ونسبت به آن تصمیم گیری صورت پذیرد.اماباتوجه به درپیش بودن انتخابات مجلس این طرح دراستانداری تابعدازبرگزاری انتخابات مسکوت ماند.لذاپس ازبرگزاری انتخابات این موضوع دوباره جهت بررسیهای کارشناسی کلید خوردکه دارای ابهامات ونواقصی بودکه تمامی آن توسط دهیاری وبخشداری برطرف گردیده وطرح آماده ارسال به وزارت کشورگردیده اماباتوجه به درپیش بودن انتخابات ریاست جمهوری وشورا دوباره مسکوت مانده تاانشاءاله بعدازبرگزاری انتخابات ودرصورت برطرف شدن تمامی موارد اداری وساختاری آن،هرچندخیلی دیراما شاهد ارتقاء روستابه شهرکه حق واقعی ساکنین آن هست باشیم.

۶- چراطرح سنگ فرش شدن معابر نیمه تمام ماند؟

طرح هادی روستای باغخواص درسال۸۹ بااعتبار اولیه بالغ بر۲۴۰ میلیون تومان که درادامه نیزمبلغ ۵۰ میلیون تومان دیگربه عنوان متمم به آن اضافه گردید استارت خورد.این طرح شامل زیرسازی ،جدول گذاری،آسفالت وپیاده روسازی بوده که باتوجه به تخریب های فراوان صورت گرفته توسط ادارات به جهت حفاری مسیرخیابان امام خمینی حدفاصل میدان تا روبروی مرکزدرمانی باغخواص به عنوان محل اجرای پروژه انتخاب گردید.لذاباتوجه به مشخص بودن مقدارمبالغ برای هرقسمت ازاین پروژه ،اجرای پروژه پیاده روسازی روستاباتوجه به طول مسیرواتمام اعتباربه صورت نیمه تمام رهاگردید.اماباتوجه به پیگیریهای فراوان ازسوی دهیاری وشورا،اعتبارجدیدی برای ادامه پروژه طرح هادی روستادرنظرگرفته شده که درصورت وجود منابع مالی کافی درسال جدید انشاءاله وبه حول قوه الهی شاهد تکمیل این پروژه خواهیم بود.

۷- آیا در مورد سندهای مالکیت باغخواص اقداماتی انجام داده اید؟

درخصوص سندهای مالکیتی منازل باغخواص،باتوجه به ادعاهای دیرینه اداره اوقاف که باارائه اسناد ومدارک معتبرمی باشد مقدار۱/۵ دانگ مشاع از اراضی روستا موقوفه بوده که این موضوع مشکلات فراوانی رابه جهت صدورسند شش دانگ برای ساکنین ایجادنموده است.لذا دهیاری وشورا دراولین قدم اقدام به مکاتبه با اداره اوقاف به منظوراتخاد روشی شرعی ومتناسب باشرایط اقتصادی ساکنین نمودکه اداره اوقاف نیزپس ازبررسی ومکاتبات فراوان بامسئولین مربوطه به جهت فروش ۱/۵ دانگ موقوفه به ساکنین رادارند.لذا دهیاری مکاتبات وپیگیریهای لازمه را در این خصوص نموده که حصول نتیجه آن مستلزم صبوری وتامل وتحمل ساکنین روستا می باشد.لذاباتوجه به وعده های داده شده ازسوی اداره اوقاف امیدوار به حل این مشکل دیرینه روستای باغخواص درآینده ای نه چندان دورهستیم.

درپایان برخود لازم می دانم به نمایندگی ازدهیاری وشورای اسلامی روستا ازتمامی ساکنین درطی سالهای گذشته باصبوری وفرهنگ بالای خود درحین اجرای پروژه های روستایی صبوری نمودندوتمامی کمبودها وکاستی ها راتحمل کردنتشکروقدردانی فراوان بنمایم وپیشاپیش آغازسال جدیدشمسی رابه همه این عزیزان تبریک عرض نموده وآرزوی سالی پرازبرکت برای اهالی وپیشرفت وارتقاء روستاوهمچنین اعتلاء نام ایران عزیزاسلامی وطول عمر باعظمت برای مقام معظم رهبری را داریم.

والسلام علیکم ورحمت اله وبرکاته

(مصاحبه از آقای مصطفی قمصری ، خبرنگار افتخاری وب سایت خبری باغخواص)

۲ نظر

  1. حسين تاجيك رستمي

    اینکه خیلی جوانه راستای روستای بزرگ باغخواص وعلی آباد جوان مساعد جهت این پست را ندارد. آیا همیشه باید شخصی از بیرون عهده دار مسئولیت بش

  2. عزیز برادر؛ این بنده خدا (آقای خسروی) که آدم صادق و مودبییست؛ اما وقتی برخی آقایون شوراها دنبال دهیار با قد و قواره می گردند و فکر می کنند که هر کس قد و قامت بلندی داشت اون میتونه دهیار بشه (عجب فکرای بکری !!!!) اونوقت میشه همین …

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*