خانه / خبر ها / دهیاری و شورای اسلامی باغخواص / مصاحبه بارئیس شورای اسلامی باغخواص

مصاحبه بارئیس شورای اسلامی باغخواص

باتوجه به نقش مطبوعات و رسانه ها درامر اطلاع رســـانی وانعکاس فعالیتهای نهادها وارگانهای مختلف به ســراغ آقای محسن راستگویان ریاست محترم شورای اسلامی باغخواص رفته ودر خصوص فعالیـــتهای ایشان در محدوده باغـــخواص مصاحبه ای صورت داده ایم که از نظرتان می گذرد.

– به عنوان اولین سئوال لطفاً حوزه وظایف شورای اسلامی باغخواص رابیان نمائید؟

۱- نظارت وپیگیری برحسن اجرای مصوبات شورا

۲- ارائه پیشنهاد جهت کمبود ها ونیازهای روستابه مقامات ذیربط

۳-تشویق روستاییان جهت اجرای سیاستهای دولت

۴- نظارت وپیگیری اجرای طرحهاوپروژه های عمرانی روستا

۵- همکاری بامسئولان برای احداث ،نگهداری وبهره برداری ازتاسیسات مورد نیازروستا

۶- کمک رسانی وامداد در مواقع بحرانی

۷- تلاش برای رفع اختلاف افراد ومحلات

۸- پیگیری شکایات اهالی روستا از ادارات

۹-همکاری بانیروی انتظامی جهت برقراری نظم وامنیت

۱۰- ایجادزمینه جهت مشارکت عمومی درجهت اجرای فعالیت های تولیدی

۱۱- انتخاب فردی ذی صلاح به سمت دهیار ومعرفی به بخشداری

۱۲- مشارکت درتهیه طرح هادی روستا وبهسازی بافت فرسوده

۱۳- نظارت برحسن اجرای مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست

 – دردوره سوم شورای اسلامی باغخواص تا کنون چه فعالیتهایی صورت گرفته است؟

دردوره سوم شورای اسلامی وباتوجه به توفیق افزایش مدت زمان خدمت از۴ سال به ۶ سال فعالیت های عمرانی ،فرهنگی،خدماتی و… فراوانی صورت پذیرفته که به اختصار بیان می گردد.

۱-     مخلوط ریزی وتسطیح معابراصلی وفرعی

۲-     لکه گیری وآسفالت تراشه های ناشی ازفعالیت ادارات

۳-     رنگ آمیزی جداول خیابان های امام خمینی (ره)،بسیج وشهداء نیروی انتظامی

۴-     کاشت نهال ودرخت درمعابر اصلی روستا

۵-     زیرسازی وآسفالت خیابان امامزاده سجاد(ع) تامحل آرامستان روستا

۶-     پیگیری تعویض ونوسازی شبکه فرسوده آبرسانی

۷-     ترمیم نهرعمومی آب کشاورزی درخیابان امام خمینی

۸-     پیگیری درخصوص تکمیل وافتتاح سالن ورزشی

۹-     پلاک کوبی کوچه ها وخیابانها

۱۰-   زیرسازی وجدول گذاری وآسفالت خیابانهای امام خمینی،بسیج،شهدای نیروی انتظامی،شهیدبهشتی وکوچه ۱۵ خرداد

۱۱-   حفرچاه جهت جمع آوری آب های سطحی درخیابان شهید مطهری

۱۲-   کمک مالی به مدارس روستا،مسجد بقیه اله ،کلانتری ۲۰ باغخواص ومرکز درمانی روستا

۱۳-   نصب پایه بنروبیلبورد تبلیغاتی درمرکز روستا

۱۴-   پیگیری از اداه برق جهت رفع خاموشی معابروجابجایی تیربرق درمعابر

۱۵-   ریگریزی روبروی سالن ورزشی

۱۶-   نصب بنروتراکت های تبلیغاتی درایام مختلف درسطح روستا

۱۷-   جذب اعتباربرای دیوارکشی وساخت رختکن جهت زمین فوتبال قدیم باغخواص

۱۸-   جذب اعتبارجهت اجرای طرح هادی روستا درسال۹۱

۱۹-   جذب اعتبارجهت اجرای پروژه راه ارتباطی باغخواص به احمد آباد

۲۰-   پیگیری برقی نمودن موتورآب کشاورزان

۲۱-   جذب۱ دستگاه نیسان حمل زباله

۲۲-   پیگیری درخصوص حفرچاه جدیدآب شرب برای روستا

۲۳-   پیگیری درخصوص بازسازی پل ارتباطی باغخواص به اقبالیه

۲۴-   پیگیری درخصوص تخریب ونوسازی مرکزدرمانی باغخواص

۲۵-   اجرای برنامه های فرهنگی درسطح روستا

۲۶-   پیگیری درخصوص ارتقاءروستا به شهر

۲۷-   برگزاری مراسم یادواره شهداء وبرنامه های مذهبی

۲۸-   پیگیری وضعیت سندمنازل مسکونی روستا

۲۹-   پیگیری درخصوص رفع آلودگی کارخانجات اطراف روستا

۳۰-   اجرای طرح اتلاف سگهای ولگرد

 – اصولاً دهیاری باغخواص ،چارت سازمانی،مسئولیت ها وحوزه وظایف وهمچنین تامین بودجه آن چگونه است؟آیا تاکنون این دهیاری توانسته است به فعالیتهای درنظر گرفته برسد؟

قانوناًچارت سازمانی دهیاری به این صورت است که انتخاب دهیاربانظرمستقیم اعضاءشورا وزیرنظر بخشداری وفعالیت آن زیرنظر اعضاءشورا وبخشداری می باشدوتامین بودجه آن بخشی ازطریق درآمدزایی خود دهیاری ازمحل عوارض ساختمانی وخودیاری درسطح روستا وبخش دیگرازمحل اعتبارات استانی وکشوری می باشد.درخصوص توفیق دهیاری درانجام وظایف محوله فکر میکنم نظرات ساکنین ازاهمیت ویژه ای برخوردارباشد اما درمجموع اعضاءشورا باتوجه به فعالیت های صورت گرفته درطی ۶سال گذشته نسبت به مجموعه دهیاری نظرمساعد ومثبتی را دارند.

–  باتوجه به اینکه ۲سال فعالیت شوراهای اسلامی تمدید شد و عمر این شورا عملاً  از ۴ سال به ۶ سال ارتقا یافت آیا از کار شورای اسلامی رضایت دارید و چه طرحهاوبرنامه هایی برای توسعه باغخواص در نظر دارید؟

البته افزایش ۲ساله عمرشورا باعث افزایش مسئولیت سنگین شورا درجهت پاسخگویی ورفع نیازهای اساسی ساکنین را داشته اما این افزایش خود توفیقی برای خدمت گذاری بیشترتک تک اعضاءرابه همراه داشته که خداوندمنان رااز این جهت شاکریم.ازعمده طرحهای موردپیگیری شورای اسلامی دراین مدت باقی مانده می توان به پروژه راه ارتباطی باغخواص به احمدآبادوسط،ارتقاءروستا به شهر،پیگیری تکمیل وراه اندازی مرکز درمانی باغخواص،اجرای طرح هادی روستا، زمین ورزشی درحال احداث وآسفالت وجدول گذاری تمام کوچه ها اشاره کرد.

– لطفاً درخصوص سنددار شدن منازل مسکونی باغخواص وهمچنین بحث شهر شدن دهستان باغخواص توضیح دهید؟

درخصوص سند دارشدن منازل مسکونی همانطور که اکثرمردم مطلع هستندباتوجه به ادعاهای اداره اوقاف مبنی برموقوفه بودن ۵/۱ دانگ از روستا،به علت رفع معضل فوق شورای اسلامی جلسات متعددی رابرای رفع این مشکل با اداره اوقاف درچندمرحله درسطح روستا وباحضوراهالی وخود محل اداره اوقاف برگزارنموده وباتوجه به ادعای اداره اوقاف براساس سندثبتی که ارائه نموده اندوبه لحاظ قانونی که این سندمعتبرمی باشد اداره اوقاف ۲ راه را برای سنددارنمودن منازل مسکونی پیشنهادنموده .یکی ازطریق جمع آوری مبلغی مشخص براساس نظرکارشناسی ازتمامی ساکنین که منازل آنها درمحل مورد ادعای اوقاف واقع گردیده وخریدزمینی بامبلغ جمع آوری شده درخارج از روستا جهت اختصاص به اداره اوقاف ،تاازاین طریق املاک روستا آزادگردیده وازتملک اوقاف خارج گردد.دیگری صدورسند اوقافی به مقدار۵/۱ دانگ ازطرف اداره اوقاف برای ساکنین می باشد.درخصوص ارتقاءروستا به شهرنیزاین بحث درحال حاضردرمرحله انتخاب اسم در استانداری تهران درحال پیگیری می باشد.

– شورای اسلامی چه تهمیداتی برای بخش فرهنگی وورزشی در باغخواص وحمایت از افراددست اندرکار این قسمت دارد؟

دربخش فرهنگی ،شورای بابرگزاری برنامه های مختلف فرهنگی منجمله برگزاری یادواره شهداء،مراسم بزرگداشت ایام دهه فجرکه تقریباً همه ساله به صورت شهرستانی در روستای باغخواص برگزارمی گردد.مراسم شبی باقرآن،حمایت های مالی ازبرنامه های فرهنگی درسطح شهرستان،حضوردربرنامه های مذهبی وهماهنگی های آنها،تقویت وحمایت مالی بخش فرهنگی پایگاه بسیج ومسجدازطریق پیگیری وجذب امکانات از ادارات سطح شهرستان وراه اندازی خانه قرآن بامشارکت امام جماعت محترم مسجد ازجمله برنامه های فرهنگی می باشد.درخصوص بخش ورزشی نیزشورا ازطریق پیگیری تکمیل سالن ورزشی وجذب امکانات و وسایل ورزشی برای سالن وجذب اعتبار برای دیوارکشی وساخت زمین فوتبال قدیم وحمایت های معنوی واداری از ورزشکاران روستا ازعمده تمهیدات شورای اسلامی می باشد.

 – اگر اهالی از نحوه کارشورا و دهیاری انتقاد داشته باشند این انتقاد راچگونه می توانندمنعکس کنند؟

درخصوص انتقال انتقاد ازعملکرد دهیاری وشورا، اهالی می توانندازطریق مراجعه حضوری به دفتردهیاری وشورانظرات ومشکلات خود رامنعکس نمایند وتاکنون درطول این چندسال همینطور بوده دفترشورا شبانه روزآماده نظرات وپیشنهادهای شماعزیزان می باشد.

درپایان هرگونه صحبتی دارید بفرمائید؟

درپایان ضمن تشکروسپاس فراوان ازاهالی به جهت همکاری وتعامل صمیمانه باشورا درطی این ۶ سال وصبوری ساکنین درحین برگزاری مراسم ها وبرنامه های فرهنگی روستاواجرای پروژه های عمرانی،تقاضاداریم درطی مدت باقی مانده نیزاین ارتباط وتعامل رابا شورا حفظ نموده وما را درجهت خدمت رسانی بهترومطلوب تر یاری نمائید.ومردم خوب وفهیم باغخواص مطمئن باشندکه مادرکلیه کارهای عمرانی، فرهنگی،ورزشی و… هیچگونه کوتاهی نمی کنیم ومطمئن باشید مانخواهیم گذاشت حق باغخواص تاآنجاکه درتوانمان هست پایمال شود.

۹ نظر

 1. برادر راستگویان، خدا قوت

 2. دمت گرم

 3. واقعا خدا قوت!!!

  فقط کافیه یه سر به دو، سه تا روستای هم جوار باغ خواص بزنید می بینید چه کارهای صورت گرفته، هنوز ما درد مردم را نمی دانیم تا کسی هم حرفی می زنه میشه شمر بن ذی الجوشن!!! حداقل یکم شعور برا مردم قائل بشید، چه کار درست درمانی انجام دادید، کسی توقع کار شق القمر نداره از شورا، اما خدایش چه کار فرهنگی یا اجتماعی که برا مردم ملموس باشه انجام دادید؟ شما حداقل بیمه روستائیان که همه روستا دارند را نتونستید برا مردم بگیرید که فواید بسیاری داره، ولی «خدا قوت»!!!
  بعدشم اگه این کارهایی که ایشان گفته شورا انجام داده، پس دهیاری چه کاره بوده، پیشنهاد می کنم جناب راستگویان یک بار شرح وظایف دهیار و شورای روستا را مطالعه کنند.
  البته مقصر راستگویان و امثال ایشان نیست، مقصر کسانی هستند که در دو دوره گذشته زمینه ای بوجود آوردند که افراد کارنابلد به شورا راه یابند، این افراد(بخوانید فرد) خودشان هم می دانند چه اشتباه بزرگی کردند حداقل شهامت اعتراف به این گناه بزرگ را ندارند، فراموش نمی شود در دور دوم چه تهمت هایی متوجه برخی از کاندیدا شد. و باز هم باید گفت: «برادر راستگویان خدا قوت»

  • جناب تاجیک درهر صورت شورا و دهیاری باهم رابطه تنگاتنگ دارند ومی شه گفت هردو دریک مسیر دارند حرکت میکنند باز هم در هرصورت باید به خاطر کار هایی که آقا راستگویان کرده یک دست مریزاد به ایشان گفت

  • محسن راستگویان

   جناب آقای تاجیک من نمیدانم دل شما از کجا پر است،ولی در رابطه با دفترچه های روستایی تمام کسانی که به دفترچه روستایی نیاز داشتند و به شورا مراجعه کردند برای تمامی آنها دفترچه صادر گردیده است حتی مهاجرینی که مدت کوتاهی در روستای باغخواص ساکن بوده اند.
   در رابطه با وظایف شورا ودهیار باید خدمتتان بگویم که بنده قبل از اینکه ریاست شورا را به عهده بگیرم کتاب قانون شرح وظایف شورا را کامل مطالعه کرده ام و خوب میدانم که بدون مصوبه ی شورا،دهیار هیچ کاری را قانونی نمی تواند انجام دهد و بهتر است شما کتاب قانون شورا ها را مطالعه کنید و خواهشا در رابطه با موضوعی که اطلاع کامل از آن ندارید ابتدا تحقیق کنید بعد نظر بگذارید.

 4. «سیاه نمایی مطلقا ممنوع»
  اینجا جای تسویه حساب شخصی نیست.
  حضرت آقا فرمودند با سم مهلک سیاه نمایی مقابله کنید.

  برادر … تاجیک:

  «گر تو بهتر میزنی بستان بزن»

 5. سلام خدمت اقای راستگویان مااهالی روستا واقعااز شمامتشکریم چون بالاخره یکی پیدا شد که درد مردم رافهمید و در این راه پر خطر قدم به عرصه نهاد. به امید دیدار و اینکه دوباره در این سمت حضور داشته باشید.

 6. محسن تاجيك ق

  باسلام بنده به نوبه خود از زحمات بی دریغ آقای راستگویان تشکر و قدر دانی می نمایم و آرزوی سلامتی و بهروزی برای ایشان دارم .

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*