خانه / هیئت های عزاداری باغخواص / هیئت انصارالمهدی (عج) باغخواص

هیئت انصارالمهدی (عج) باغخواص

هیئت انصارالمهدی (عج) باغخواص

هیئت انصارالمهدی (عج) باغخواص

هیئت انصارالمهدی (عج) باغخواص تاسیس ۱۳۷۶ من درمیان شماهستم،مرامی بینید،امانمی شناسید.   حضرت مهدی (عج)     تـوجـه روزافـزون جامعه بـه امـر زدودن انگاره های مفسده انگیزهجمـه فرهنگی و فعالترشدن دشمن درعرصه کارزار،توسعه مبانی ضدفرهنگی وبـه سخـره کشیدن ذهنیت های شفاف و ... ادامه مطلب »